ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Eφημερίδα της Υπηρεσίας (6)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

13-08-2015
Ανοικτή διάθεση δεδομένων, εγκύκλιος για καταγραφή δεδομένων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
pdf
   -  
 
Έντυπο καταγραφής   excel

25-06-2015
Ανοικτή διάθεση και περεταίρω χρήση εγγράφων πληροφοριών & δεδομένων Δημοσίου Τομέα   -   Ο σχετικός Νόμος 4305/2014

25-02-2015
Ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου  pdf

26-09-2014
Σχετικά με την μη αναρτηση εντολών μετακίνησης    pdf

10-06-2014
Εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.3861/2010 για το πρόγραμμα «Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4210/2013 
  pdf


10-06-2014

Οδηγίες χρήσης νέας εφαρμογής .
Προσοχή !
Η νέα εφαρμογή τρέχει απο Η/Υ με λειτουργικό windowsXP μόνο σε browser google chrome ή mozilla ενω απο Η/Υ με λειτουργικό windows7 κανονικά με browser internet explorer

Κατηγοριοποίηση Πράξεων pdf

Νέος Κεντρικός Διαδικτυακός τόπος του ΔΙΑΥΓΕΙΑ : https://app.diavgeia.gov.gr/

Ευρεσή αποφάσεων με γνωστό ΑΔΑ : https://diavgeia.gov.gr/doc/ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΑ


22-05-2014

Την 10η Ιουνίου 2014 θα γίνει η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του νέου συστήματος "Διαύγεια" για το σύνολο των υπόχρεων φορέων pdf
27-07-2012
Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) για τη διακίνηση διοικητικών εγγράφων
  pdf


02-03-2011

  Ανάρτηση Aποφάσεων που αφορούν τον Δημοσιονομικό Έλεγχο pdf        Ελεγχος της ανάρτησης πράξεων στο Διαδίκτυο απο τις ΥΔΕ  pdf
19-11-2010

Λίστα Θεματικών Περιοχών / Είδη πράξεων προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ pdf

Κατάλογος CPV σε περίπτωση που το είδος πράξης είναι ΔΑΠΑΝΗ     excel 
(CPV : κωδικοί στους οποίους αντιστοιχεί ένας τίτλος ο οποίος περιγράφει τις προμήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο μιάς σύμβασης)

Αποφάσεις/Πράξεις που αναρτώνται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με βάση το άρθρο2 παρ.4 του Ν.3861/2010) pdf

29-09-2010

Συμπληρωματική εγκύκλιος για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο

22-09-2010

Συγκρότηση ΟΔΕ στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ  pdf

13-07-2010

Νόμος 3861/2010 pdf  "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια"

Στατιστικά πρώην Περιφερειών - μέχρι την εφαρμογή του Προγράμματος "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" : 

   Εφαρμογή Προγράμματος "Καλλικράτης" :  Αρχεία τύπου 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΘΕΜΑ

26-03-2018 Σύγκληση Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.3130/2003 «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών»
11-01-2018 Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης συμμετοχών σε συνοπτικό διαγωνισμό για την «Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών σε δασικές εκτάσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας και Κορινθίας»
14-11-2017
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης συμμετοχών σε συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση έργου κατεδαφίσεων αυθαίρετων πινακίδων στο εθνικό δίκτυο εντός της χωρικής επικράτειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
08-11-2017 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημόσιων ηλεκτρονικών κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για το 2017
13-10-2017 Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή ενός αρχιτέκτονα ιδιώτη μελετητή που θα συμμετάσχει ως τακτικό μέλος στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) Αιτωλοακαρνανίας, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους
13-02-2017 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 27392/06.02.2017 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της ΑΔ/ΠΔΕ&Ι Ορισμού μελών για τη συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν. 4407/2016
23-05-2016 Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή δύο ιδιωτών αρχιτεκτόνων μηχανικών και αναπληρωτών αυτών σε κάθε ένα από τα υπό ανασυγκρότηση: (α) Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αχαΐας (Σ.Α. ΑΧ.) (β) Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιτωλοακαρνανίας (Σ.Α. ΑΙΤ.) και (γ) Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Ηλείας (Σ.Α. ΗΛ.)

29-03-2016

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση τριμελών επιτροπών ειδικού σκοπού των έργων «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας & της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το έτος 2016»

07-03-2016

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση πενταμελών επιτροπών ειδικού σκοπού των έργων «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας & της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την περίοδο 2016-2022»

01-09-2015

Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεως για τον ορισμό μελών για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών έργων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε δασικές εκτάσεις στις Π.Ε. Αχαΐας, Π.Ε. Ηλείας, Π.Ε. Κορινθίας και σε περιοχές αιγιαλού-παραλίας στην Π.Ε. Κερκύρας

15-07-2015

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη επιτροπών Αξιολόγησης, Ενστάσεων, Παραλαβής, Προμηθειών και Παραλαβής Επισκευών ΚΥ

24-06-2015

Ανακοίνωση διενέργειας δημοσίας κλήρωσης για την επιλογή μηχανικών εκπρόσωπων του ΤΕΕ  (Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και  Περιφερειακό Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας) και δικηγόρων εκπροσώπων των Δικηγορικών Συλλόγων στην Αχαΐα, Ηλεία και Αιτ/νια  προκειμένου να ορισθούν ως  μέλη στα Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ)  Π.Ε. Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

31-03-2015

Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή δικηγόρων (τακτικών και αναπληρωματικών μελών) στα υπό τροποποίηση Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αργολίδας και Λακωνίας

13-09-2014

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή ενός μηχανικού, εκπροσώπου του ΤΕΕ που θα συμμετάσχει ως αναπληρωματικό μέλος  στο  υπό τροποποίηση Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων  (ΣΥΠΟΘΑ)  ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»

07-10-2014

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή ενός αρχιτέκτονα  ιδιώτη μελετητή που θα συμμετάσχει ως αναπληρωματικό μέλος  στο  υπό τροποποίηση  Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ΠΕ Αχαΐας

01-09-2014

Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή δικηγόρων (τακτικών και αναπληρωματικών μελών) στα υπό τροποποίηση Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας»

22-05-2013

Διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων με αντικείμενο την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου

29-04-2013

Διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προμηθειών ανταλλακτικών κ.λ.π. επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων των υπηρεσιών της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι. στο Ν.Αχαϊας

04-02-2013

Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή δύο ιδιωτών αρχιτεκτόνων μηχανικών και αναπληρωτών αυτών στα υπό συγκρότηση Συμβούλια Αρχιτεκτονικής Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας

21-09-2012

Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση    (Εγκύκλιος Υπουργείου)

05-07-2012

Συγκρότηση τριμελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών υπηρεσιών ή έργων των Δασαρχείων Αγρινίου, Αμαλιάδας, Αμφιλοχίας, Βυτίνας, Γυθείου, Καλαβρύτων, Κυνουρίας, Κυπαρισσίας, Μολάων, Ναυπάκτου, Ολυμπίας, Ξυλοκάστρου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

20-04-2012

Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή εκπροσώπου ΤΕΕ και αναπληρωτή αυτού στο υπό συγκρότηση Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αιτωλοακαρνανίας (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ΑΙΤ.)

02-04-2012

Τροποποίηση της υπ΄αριθ.21508/612/9.3.12 Απόφασης περί Συγκρότησης των  Συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου

28-03-2012

Διενέργεια επαναληπτικής κλήρωσης για την αντικατάσταση δύο μελών της επιτροπής παραλαβής (1 τακτικό & 1 αναπληρωματικό) στο Ν.Κορινθίας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου

09-03-2012

Συγκρότηση των συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης &ιοίκησης Πελοποννήσου, &υτ. Ελλάδος & Ιονίου

14-02-2012

Διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων με αντικείμενο την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου

01-08-2011

Ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του Αρθρου 36 του N.3979/2011 «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές Διατάξεις»

07-06-2011

ΚΟΣΕ Σύσταση μελών διαρκούς συντονιστικής Επιτροπής  - (ΦΕΚ 1113/Β/3-6-2011)

06-06-2011

Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

02-06-2011

Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

12-05-2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

18-04-2011

Ανασυγκρότηση επιτροπής προμηθειών ανταλλακτικών κ.λ.π. επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων των υπηρεσιών της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΘΕΜΑ

15-03-2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
08-08-2016 Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

21-12-2015

Απόφαση – Προκήρυξη αριθ. 1ΣΑΔ/2015 για την επιλογή των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (το κατεβάζετε με δεξί κλικ και επιλέγετε Αποθήκευση συνδέσμου/προορισμού)

26-02-2013

Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα  -  Παραρτήματα  -  Αίτηση  -  Συμπληρωματικό έντυπο 

Πίνακες φορέων προέλευσης  -  Πίνακας κατανομής θέσεων στους φορείς υποδοχής     

Οδηγίες Τμήματος Προσωπικού για την κινητικότητα των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα  

11-12-2012

Νέο θεσμικό πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα-Διαθεσιμότητα και αργία - κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ

Δημοσίευση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – Διευκρινήσεις - αποσαφηνίσεις

28-03-2012

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν.4024/2011

28-02-2012

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για τη στελέχωση του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)   

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Διοικ.Μεταρρύθμισης ΣΕΕΔΔ/Φ.6/1341/17-02-2012  

30-01-2012

Διαπιστωτική πράξη ένταξης των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού κατάταξης του Ν.4024/2011

11-11-2011

Διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν.4024/2011

03-08-2011

Τοποθέτηση των υπαλλήλων οι οποίοι μετατάχθηκαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου από την Ελληνική Αγροφυλακή

17-06-2011

Τοποθέτηση των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου από τις εταιρείες ΟΣΕ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

Μάρτιος 2011

Τοποθετήσεις Υπαλλήλων στις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

02-03-2011

Τοποθέτηση υπαλλήλων στη Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων στη Διεύθυνση Υδάτων Ιονίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων στη Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

01-03-2011

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Σπάρτης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Μολάων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Τριπόλεως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Ξυλοκάστρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Μεσολογγίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Ναυπάκτου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Ολυμπίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Κυπαρισσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείο Πύργου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Κυνουρίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Κορίνθου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Καλαμάτας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Πατρών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Καλαβρύτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Γυθείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Αμφιλοχίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Βυτίνας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Αμαλιάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Αιγίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Αγρινίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Μεσσηνίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λευκάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λακωνίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Κορινθίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Κεφαλληνίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Κέρκυρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ηλείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ζακύνθου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων στη Διεύθυνση Δασών Ν. Αχαΐας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Αρκαδίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Αργολίδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Αιτωλοακαρνανίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Ιονίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

25-02-2011

Τοποθέτηση υπαλλήλων στα Τμήματα της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων στα Τμήματα της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων στα Τμήματα της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων στο Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένου του Τμήματος Κρατικών Οχημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων (Δυτικής Ελλάδας) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

16-02-2011

Κατάταξη του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σε κλάδους και κατηγορίες σύμφωνα με τον Οργανισμό της (Π.Δ. 139/2010)

Κατάταξη του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εντάσσεται από την 1η Ιουλίου 2011 στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, σε κλάδους και κατηγορίες σύμφωνα με τον Οργανισμό της (αρ. 22 και 25 του Π.Δ. 139/2010)

10-02-2011

Εγκύκλιος της υπηρεσίας για προγραμματισμό προσλήψεων για το έτος 2011 

07-02-2011

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Ελέγχου Κατασκευής Έργων (Δυτικής Ελλάδας) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

03-02-2011

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ηλείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών σε αντίστοιχα Τμήματα

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων του Δασαρχείου Κυπαρισσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

01-02-2011

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Μεσσηνίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λευκάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λακωνίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Κορινθίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Κεφαλληνίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

28-01-2011

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

20-01-2011

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 1496/296/12-01-2011 απόφασης τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Εκπαίδευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

10-01-2011

Τοποθέτηση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ελέγχου Κατασκευής Έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων πλην Διευθύνσεων Δασών και Δασαρχείων

Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Δασαρχείων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΘΕΜΑ

08-03-2018 Καθορισμός ενιαίας διαδικασίας ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο γενικό ή σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμούς
15-01-2018 Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2021 (με έτος γέννησης 2000) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για κατάθεση Δελτίου Απογραφής
02-10-2017

'Εντυπα σχετικά με την αξιολόγηση εργαζομένων

ΕΝΤΥΠΟ Α'-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ       ΕΝΤΥΠΟ Β'-ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ-ΥΕ  
ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

21-09-2017 Διευκρινήσεις-Οδηγίες: περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (που αναφέρονται στο άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 48 του Ν.4313/2014, παράγραφος 9) οδικών δικτύων των ΟΣΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και εντός Φερσαίας Ζώνης Λιμένα σε συνέχεια του αριθμ. 2305/82229/22.07.2013 (ΑΔΑ:ΒΛ9ΑΟΡ1Υ-10Θ) εγγράφου διευκρινήσεων-οδηγιών του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ&Ι.
30-08-2017 Επικαιροποίηση της απόφασης ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4305/2014
02-08-2017 Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 86/87 - Αύγουστος/Σεπτέμβριος 2017)
23-06-2017 Aπόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Συντονιστή» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους προϊσταμένους των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 2262/τ.Β΄/4-7-2017)
22-06-2017 Υποβολή Υπευθύνων Δηλώσεων Ν. 1256/1982
22-06-2017 Aπόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Συντονιστή» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους προϊσταμένους των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας (ΦΕΚ 2208/τ.Β΄/29-6-2017)
12-06-2017 Aπόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Συντονιστή» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και στους προϊσταμένους των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής (ΦΕΚ 2113 τ.Β΄/20-6-2017)
06-06-2017 Aπόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των αυτοτελών τμημάτων ΤΑΣ & ΤΑΠ (ΦΕΚ 2149/τ.Β΄/23-6-2017)
31-05-2017 Aπόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους του αυτοτελούς τμήματος ΠΑΜ-ΠΣΕΑ και στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ 2022τ.Β΄/13-6-2017)
31-05-2017 Aπόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των αυτοτελών τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 2022/τ.Β΄/13-6-2017)
13-12-2016 Αποτέλεσμα ψηφοφορίας για την εκλογή εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου (ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.)
07-12-2016 Τροποποίηση της απόφασης σχετικά με τη διαδικασία εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια       Σχετική Εγκύκλιος
02-12-2016 Επανακαθορισμός χώρου διεξαγωγής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

10-11-2016

Καθορισμός χώρου διεξαγωγής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

12-09-2016

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

31-08-2016

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια - Πρακτικό κλήρωσης εφορευτικών επιτροπών Μονίμων & Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων

24-08-2016

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

01-08-2016

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια            Οριστικός Πίνακας Μονίμων               Οριστικός Πίνακας ΙΔΑΧ

14-07-2016

Πίνακες υποψηφίων για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

29-06-2016

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια                 Πίνακας Μονίμων             Πίνακας ΙΔΑΧ

17-06-2016

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4305/2014

27-05-2016

Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 72/73 - ΙΟΥΝΙΟΣ/ΙΟΥΛΙΟΣ 2016)

13-01-2016

Υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων Ν.1256/1982

26-11-2015

Θεσμικό Πλαίσιο Ανοικτών Δεδομένων:  Ν.3448/2006  Ν.4305/2014  ΠΔ.28/2015-Κωδικοποίηση διατάξεων για πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία
Εγκύκλιοι εφαρμογής Ν.4305/2014:       Αρ.ΔΗΔ/Φ.40/407/8.1.2015  Αρ.ΔΗΔ/Φ./19710/16.6.2015    
Υπουργική Απόφαση:                           Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο

02-06-2015

Εγκύκλιος καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ν.4325/2015

11-05-2015

Υποχρεωτική (από 1.7.2015) αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής

15-12-2014

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας για την εκλογή εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου (ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.)

05-12-2014

Πρόγραμμα εθελοντικής κινητηκότητας - Παράταση

04-12-2014

Επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) – «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» - Έκδοση της αριθ. 1ΓΔ/2014 Προκήρυξης πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων

10-11-2014

Καθορισμός χώρου διεξαγωγής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

11-09-2014

Οριστικοί πίνακες υποψηφίων για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

05-09-2014

Προκήρυξη της διενέργειας εκλογών, με άμεση καθολική και μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

21-08-2014

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

31-07-2014

Οριστικοί Πίνακες Εκλογέων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια    Πίνακας Μονίμων    Πίνακας ΙΔΑΧ      Πίνακας ΙΔΑΧ - Μερικής Απασχόλησης

23-07-2014

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

16-06-2014

Εγκύκλιος για την αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων  -  Παράταση προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4250/2014 

11-04-2014

Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 318/1992 για την αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων  -  Εντυπα Αξιολόγησης Υπαλλήλων του Ν.4250/2014  zip

31-12-2013

Δηλωση Περιουσιακής Κατάστασης 2013

31-12-2013

Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄)

30-12-2013

Υπευθύνη δήλωση του Ν. 1256/1982 για υποβολή στην 13η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου το Α΄ δεκαπενθήμερο κάθε Ιανουαρίου και Ιουλίου από όσους υπαλλήλους εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3833/2010 (Πολυθεσία)  -  Σχετική εγκύκλιος

04-12-2013

Κατάργηση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής ΝομοθεσίαςΚκ

16-01-2013

Δηλωση Περιουσιακής Καταστασης 2012

18-10-2012

Αναζήτηση αποζημιώσεων- αστική ευθύνη δημοσίων υπαλλήλων  -  Διαβιβαστικό

11-09-2012

Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2015: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

12-07-2012

Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) για τη διακίνηση διοικητικών εγγράφων

28-06-2012

Φοίτηση δημοσίων υπαλλήλων στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (16η εκπαιδευτική σειρά)

07-06-2012

Προκαταρκτική έρευνα – Ένορκη διοικητική εξέταση           Πρότυπα εγγράφων για ΕΔΕ

11-04-2012

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας για την εκλογή εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

09-03-2012

Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες

09-03-2012

Αποστολή ψηφοδελτίων και φακέλων για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

02-03-2012

Διενέργεια εκλογών, για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

17-02-2012

Διόρθωση προσωρινών πινάκων υποψηφίων για τα υπηρεσιακά συμβούλια

15-02-2012

Προσωρινοί πίνακες υποψηφίων για τα υπηρεσιακά συμβούλια

13-02-2012

Αποτελέσματα κλήρωσης για τον ορισμό εφορευτικών επιτροπών

08-02-2012

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

01-02-2012

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια - Οριστικοί Πίνακες

02-12-2011

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας     (Εγκύκλιος Υπουργείου)

16-11-2011

Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 περί κατάργησης κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και εργασιακής εφεδρείας

04-10-2011

Επιμερισμός δαπανών μισθωμάτων κτιρίων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

24-08-2011

Κοινοποίηση της 4ης Εγκυκλίου Απογραφής Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης           Εγκύκλιος Νο4

27-06-2011

Στέγαση υπηρεσιών και μεταφορά εξοπλισμού από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις Περιφέρειες της Χώρας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 280 παρ. ΙΙΙ του ν. 3852/2010

02-05-2011

Ορισμός εκπροσώπου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονιού ως υπευθύνου πιστοποίησης εκκαθαριστή των Υπηρεσιών της καθώς και των εκκαθαριστών των Δήμων και Περιφερειών

10-02-2011

Εγκύκλιος της υπηρεσίας για προγραμματισμό προσλήψεων για το έτος 2011                 Η αρχική εγκύκλιος του Υπουργείου